Allmep – ברית לשלום במזרח התיכון

ישות: Allmep
סוג הפרוייקט: ליבה
משך הפרוייקט: 3 שנים (2014-2016)

Allmep, Alliance for Middle East -  Peace הוא ארגון בינלאומי שמטרתו לבסס יחסי שלום בטוחים וברי-קיימא בין ישראלים לפלסטיניים. בעזרת מינויו חדש של מנהל אזורי ראשון, Allmep מרחיבה את השפעתה ואת שיתוף הפעולה בין חברי הקהילה.

Allmep היא רשת ארגונים הפועלים בתחום החברה האזרחית, העוסקים בהתמרת סכסוכים, פיתוח, חברה אזרחית משותפת ופעילויות משותפות במזרח התיכון, ומחברים אגב-כך בין ישראלים, פלסטיניים, ערבים ויהודים. חברי Allmep מבקשים לממש חזון של שלום בטוח, צודק ובר-קיימא, המבטיח חירויות, מימוש עצמי וקיום בכבוד לכל הצדדים.

הרשת פועלת ברחבי העולם בקרב קהלים בולטים (לרבות מעצבי דעת קהל, נבחרי ציבור, נציגי ממשל וכיו"ב), מציגה הזדמנויות חשובות ומעלה את הצורך במאמץ המוני בין אנשים. באזור המזרח התיכון, מבססת הרשת קהילת חברים, משפרת את התקשורת ומשמשת כפלטפורמה לשיתופי פעולה בין אנשים.

התרומה ניתנה לצורך גיוס ואיוש תפקיד של המנהל האזורי הראשון, שתפקידו לפתח תחושת קהילתיות ושותפות בין חברי הרשת.